Střední odborné učiliště
opravy budovy a modernizace SOU

1.7.1975 byl po odchodu řediteli pana Zbyňka Andrše jmenován ředitelem jeho tehdejší zástupce Ing. Karel Jedlička.
V této době zbyly v budově zámku už jen dva učební obory. Byli to zedníci
a prodavači elektrotechnického zboží. V odloučeném pracovišti v Jablonném zůstali řezníci a uzenáři. Stabilizovat optimální počty žáků se však podařilo až teprve v roce 1979, kdy k zedníkům na místo tesařů přišli instalatéři, k prodavačkám elektrotechnického zboží nově nastoupili prodavači potravin a k tkadlenám místo oboru přadlena přibyl nový učební obor textilní chemička. Tím, že byly opět zaváděny stavební, textilní a obchodní učební obory, bylo možno přijímat žáky z blízkých spádových oblastí, stabilizovat jejich počty a částečně eliminovat i aktuální nebezpečí trvalého zmenšování kapacity budovy zámku vysokým počtem ubytovaných žáků namačkaných až po dvaceti v jediné místnosti. To se samozřejmě dosud dělo za cenu ztrát místností aktuálně potřebných pro plánovanou modernizaci vyučování.
Škola nezbytně postrádala specializované odborné učebny pro jednotlivé učební obory, učebny pro výpočetní techniku, pro výuku jazyků apod. Chyběly kabinety pro učitele, místnosti pro školní archiv, pro knihovny a sbírky učebních předmětů, pro sklady s vybavením pro sportovní činnost, pro tělesnou a brannou výchovu, civilní obranu atd.
V učilišti pracoval mladý, dělný pracovní kolektiv vzdělaných a tvůrčích lidí, kteří řediteli důvěřovali. Do značné míry se zlepšila i pozice SOU ve městě, v učebních podnicích a u školských orgánů. Došlo i k posílení zdrojů finančních prostředků nezbytných na odstranění havarijního stavu. Díky trvale dobré spolupráci s OSP Ústí nad Orlicí, našim učebním podnikem a pozdějším správcem našeho SOU, bylo možno snadno a včas zajistit potřebnou projektovou dokumentaci.
Během školních prázdnin v roce 1980 byla provedena přestavba školní kuchyně a jídelny.


Nové strojní vybavení kuchyně - 1980


Pracovní prostředí  nové kuchyně - 1980


Následovala výstavba septiků a lapačů tuků a celková přestavba kanalizačního systému včetně výstavby ústřední čističky odpadů vybudované v areálu Parishových lesů. Přestavba kanalizačního systému si vyžádala obtížně realizovatelné ručně prováděné výkopy napříč strmým svahem na severovýchodní straně budovy zámku a pracné opravy dlažeb a další úpravy rozkopaných nádvoří.


Ruční hloubení výkopů
bylo pro patnáctileté žáky
fyzicky velmi namáhavou prácí.
1981

  Na většině prováděných akcí se do značné míry podíleli i žáci pod dozorem a za osobní účasti dospělých zaměstnanců.Účastnili se nejen učni stavebních oborů a nejen učitelé a mistři odborného výcviku, ale i většina dalších pracovníků učiliště.


Výkopy pro kanalizační odpady k velkokapacitnímu septiku příkrým svahem pod zámkem.
1981

Přes jejich značný podíl na provedení pomocných prací bylo na údržbu a opravy zámku každoročně nutno vynaložit v průměru kolem milionu korun. Byla provedena částečná sanace mohutných vrstev škváry a popela po léta vyvážených z kotelny ústředního vytápění na strmý svah nad silnicí č. 11 a provedena úprava náletových porostů.


Ukládání železobetonových skruží - 1981


Další odstraňování škváry a popela z kotelny ústředního vytápění nebylo možné bez zřízení výtahu na popelnice. Jeho vybudování si vyžádalo kromě jiného i průraz skalním masivem pod budovou.Bylo nutno provést rekonstrukci přípojek na veřejné sítě. Do učeben bylo třeba zavést tekoucí vodu. To se neobešlo bez obtížně proveditelných průrazů mohutnými stropními konstrukcemi. V řadě učeben bylo nutno doplnit počty radiátorů ústředního vytápění. Instalace nového osvětlení učeben a jejich vybavení výpočetní technikou nebylo možné bez kompletní výměny elektrických rozvodů silnoproudu i slaboproudu. Byly odstraněny poškozené tapety, provedeny opravy omítek a malby stěn, opravy nebo výměny podlah většiny místností a některých chodeb, renovace schodišť a výměna nejvíce poškozených oken. Značně poškozená střecha si vyžádala nejen opravy krovu a výměnu bednění,


Stavba lešení pro opravu  fasády - 1981

ale i celkovou výměnu krytiny, bleskosvodů, okapů a okapových svodů. Na doporučení památkářů byla odstraněna i nepůvodní dřevěná věž s hodinami nad střední části zámku. Nad zámeckou kaplí byla provedena náhrada rozpadlé věžičky novou věží v tvarovém a materiálovém provedení kopírujícím originál. Na severní straně budovy zámku otevřené směrem k městu nakonec došlo i k zahájení první etapy obnovy fasády.

Další etapou programu komplexního využití budovy byl následný program modernizace vyučování. Byl zahájen v roce 1980 zlepšením situace v oblasti sociálně hygienického zabezpečení zřízením nových šaten a rozšířením a částečnou modernizací sociálních zařízení, především WC a umyváren. Následovaly částečné úpravy podmínek ubytování, vybudování malé školní tělocvičny v suterénu budovy a výstavba nového hřiště v parku.

Byla provedena částečná sanace mohutných vrstev škváry a popela po léta vyvážených z kotelny ústředního vytápění na strmý svah nad silnicí č. 11 a provedena úprava náletových porostů. Další odstraňování škváry a popela z kotelny ústředního vytápění nebylo možné bez zřízení výtahu na popelnice. Jeho vybudování si vyžádalo kromě jiného i průraz skalním masivem pod budovou.


Učebna s audio-vizuální technikou


1. ledna 1982 byla provedena delimitace správy Středního odborného učiliště z Odboru školství Vč.KNV na Odbor výstavby a územního plánování Vč.KNV v Hradci Králové a správcem učiliště se stal Okresní stavební podnik v Ústí nad Orlicí. Učitelé sice zůstali nadále zaměstnanci Odboru školství Vč.KNV v Hradci Králové. Ředitel SOU se ale spolu s ostatními zaměstnanci stal pracovníkem OSP.
1. září 1983 museli být řezníci a uzenáři převedeni do Zvláštního odborného učiliště v Žamberku. Tímto organizačním opatřením došlo k zrušení odloučeného pracoviště SOU v Jablonném nad Orlicí. Na místo řezníků a uzenářů přišli žáci nových učebních oborů - kuchaři, kuchařky, číšníci a servírky. Rozdělením pracovníků SOU pod dva správce došlo k značné destabilizaci ustálených forem řízení. V této době však už byl pracovní kolektiv

SOU natolik stabilizován, že ředitel nemusel mít obavy z narušení programu nezbytných oprav a modernizace vyučovacího procesu.1.ledna 1984 bylo SOU převedeno do správy Útvaru řízení přípravy mládeže pro dělnická povolání odvětvových odborů Vč. KNV v Hradci Králové.
Růst zájmu mládeže o přijetí do SOU Žamberk díky zlepšujícím se podmínkám výuky postupně vedl ke stabilizaci perspektivy SOU. Nedostatek vnitřních prostor učiliště vyvolaný potřebami modernizace výuky však již začínal značně omezovat možnosti ubytování žáků dojíždějících do školy z dopravně méně dostupných a vzdálenějších míst. Žáci byli v té době nedůstojným způsobem namačkání až po dvaceti v jediné místnosti na patrových lůžkách bez WC apod.
Vedení SOU proto požádalo Vč.KNV o možnost výstavby nového internátu. Žádost obsahovala návrh několika alternativ jeho umístění ve městě (např. u ZOU, v OSP apod.). Nadřízené úřady však nekompromisně požadovaly spojení nového internátu s budovou zámku, v které bylo SOU umístěno. Podle návrhu projekčního oddělení OSP v Ústí nad Orlicí bylo rozhodnuto postavit internát jako třípatrovou stavbu s využitím technologie montovaného železobetonu opláštěného panely v naprosto odlišném architektonickém řešení než byla budova zámku s níž měla být stavba spojena.

Na námitky vedení SOU nebyl brán zřetel. V době „sametové revoluce“ se ale živelně vzedmula vlna odporu proti stavbě nejen v odborné, ale i v laické veřejnosti, která ukázala prstem na ředitele SOU. A tak si úředníci lidosprávy, kteří stavbu prosadili, mohli najít teplá místečka v jiných funkcích a projektanti, památkáři a stavaři, kteří rozhodli o podobě stavby, se bez problémů mohli uplatnit v lukrativních pozicích v soukromých firmách.


Železobetonový skelet stavby internátu

Kontrast renesanční architektury budovy zámku a panelového pláště stavby internátu


Pro Ing. Jedličku zbyla už pouze jediná možnost. Požádat o uvolnění
z funkce ředitele a o zařazení na pracovní místo učitele teoretického vyučování.