Branná výchova

V prvních pětatřiceti letech existence školy byla vedle tělesné výchovy věnována značná pozornost i branné přípravě a civilní obraně obyvatelstva
i žáků škol. V jejím programu bylo upevňování fyzické zdatnosti a získávání speciálních dovedností (např. překážkový běh terénem, překonávání překážek, střelba, hod granátem apod.). Součástí rozvrhu vyučování byla nejen branná výchova jako vyučovací předmět, ale i sportovní a branné kursy konané obvykle ke konci školního roku. Z počátku byly, stejně jako lyžařské výchovně výcvikové zájezdy, konány v pionýrském táboře ve Starém Městě pod Sněžníkem. Později v pionýrském táboře TD Letohrad v Kunčicích. Střelba ze vzduchovky a malorážky byla organizačně i materiálově zajišťována Svazarmem, který byl také organizátorem Dukelského závodu branné zdatnosti. Z popudu Svazarmu byl ve škole vytvořen střelecký kroužek a v suterénu budovy zámku zřízena malá střelnice pro nácvik střelby ze vzduchovky. Jejím autorem byl pan učitel Jindřich Vavřička.

Na obrázcích z branného kursu v roce 1987 jsou zachyceni žáci učiliště v typických činnostech:
rozřazení do družstev velitelkou kursu paní učitelkou Mgr. Javůrkovou,
terénní běh, střelba a hod granátem a nezbytný a žáky velmi oblíbený táborák.