Učební a studijní obory SOU a DOŠ

I když v průběhu uplynulých padesáti let několikrát došlo ke změně názvu učiliště, je pozoruhodné, že se zřejmě pravděpodobně hned od počátku podařilo správně vytýčit koncepci nově vznikající školy. Těžko říci, zda to byl dobře promyšlený záměr nebo jen prostá náhoda. Celý vývoj však postupně bez velkých otřesů směřoval k skladbě učebních oborů, která je výstižně vyjádřena současným názvem školy
SOU obchodu, řemesel a služeb v Žamberku

Grafické znázornění změn učebních a studijních oborů
a DOŠ
v průběhu padesáti let existence školy - 1956-2006Učební obory

Prvním učebním oborem vyučovaným v UŠ i v SOU v Žamberku byl stavební obor zedník se stovkou učňů. K němu pak postupně přibyly další. Byly to obory tesař, klempíř, instalatér a truhlář.
Protože Orlické hory patřily k oblastem s rozvinutým textilním průmyslem uchy-tily se zde zcela logicky hned od počátku textilní obory. Prvním a nejstabilnějším oborem byl obor tkadlena, který vznikl již v roce 1958 a byl ve škole vyučován až do roku 1986. K němu dočasně přibyly i učební obory přadlena a textilní chemička.
Velmi stabilní a početnou skupinou učebních oborů byly prodavači. Prvních sto učňů přišlo do školy hned druhým rokem po vzniku učiliště. Byli to učni oboru prodavač elektrotechnického zboží. Vyučit se tomuto atraktivnímu učebnímu oboru jezdili týden co týden do Žamberka žáci z celého území státu, snad jen s výjimkou oblastí kolem Prahy. Postupně si však jednotlivé kraje zajišťovaly vyučení tohoto oboru na svém vlastním území. Díky rozvoji tohoto oboru v obchodní praxi a velké-mu zájmu o vyučení v něm, docházelo však k snižování počtu žáků vyučovaných v oboru jen velmi pozvolna. K zrušení oboru v našem SOU došlo až teprve v roce 1986. Vedle prodavačů elektrotechnického zboží byli v učilišti po několik let vyučováni i prodavači mototechny, drobného zboží, potravin a smíšeného zboží. Obor prodavač smíšeného zboží je v SOU vyučován i v současnosti.
V odloučeném pracovišti Učňovské školy i pozdějšího SOU v Jablonném nad Orlicí byli již od roku 1959 vyučování učni potravinářského oborů řezník a uzenář. Po převodu SOU do řízení odvětvovým odborem výstavby a územního plánu VčKNV a do správy OSP v Ústí nad Orlici v roce 1982, byl tento obor převeden do Zvláštního odborného učiliště v Žamberku a nahrazen učebními obory kuchař, kuchařka, číšník a servírka, které jsou v SOU OŘS v Žamberku dosud. Dočasně, 6 let, byl zde vyučován i obor provozu služeb a pouhé tři roky i jediný strojní obor strojní zámečník. Značně různorodá skladba pěti základních odlišných skupin vyjmenovaných učebních oborů, (stavařů, textiláků, obchodníků, potravinářů a pracovníku služeb) vyvolává dojem obtížně zvladatelného výchovně vzdělávacího komplexu. Do jisté míry je to skutečně pravda. V průběhu padesáti let existence SOU se však ukázalo, že nesporně větší náročnost jejího řízení byla bohatě vyvážena zajištěním stability. Škola měla naději na zabezpečení nezbytného počtu žáků i v dobách, kdy monotypně zaměřená učiliště žáky nenávratně ztrácela.

Dívčí odborná škola

V šedesátých letech, v období „Pražského jara“ došlo k zřizování dívčích odborných škol. Také při SOU v Žamberku byla DOŠ zřízena. Přežila však jen pouhé čtyři roky - 1968-1972

Studijní obory

Současně s DOŠ byl v SOU Žamberk zřízen i první studijní obor s názvem Souvislé pětileté studium. I tento obor však setrval v SOU obdobně jako DOŠ jen pouhých pět let – 1968-1973
Teprve koncem osmdesátých let byly zřízeny v současné době vyučované
studijní obory. Byl to čtyřletý studijní obor obchodník a dvouleté nástavbové studium s názvem Podnikání v oborech obchodu a služeb.