Poděkování

Za články k 50.výročí školy:
-          Mgr. Karlu Peškovi – vedoucímu OŠMS KÚ Pardubice
-         
Mgr. Tomáši Kalousovi – starostovi města Žamberka
-         
Ing. Eduardu Dvořákovi – řediteli školy
Za poskytnutí a konzultací historických a dalších podkladových materiálů:
-         
Doc.PhDr. Františku Musilovi Csc. – taj.Hist.Úst.Univerzity Hr.Králové
-         
baronu Johnu Marmaduke Parishovi a baronu Davidovi Parishovi
-         
Mgr. Iloně Martincové – učitelce cizích jazyků a kronikářce školy
Za poskytnutí profesionální fotodokumentace:
-         
Ing. Vladimíru Fabiánovi – pracovníku REÚP MěÚ Žbk.-proměny města
-         
Mgr. Vilému Křečanovi  – řed.ZŠ Žbk. - letecké fotografie
-         
pí. Vlastě Pavlouskové  – redaktorkce Žamberských listů – odb.pomoc
-         
Ing. Petru Stejskalovi – učiteli VT a správci počítačové sítě školy
Za samostatné články a statistické údaje k jednotlivým činnostem školy:
-         
Mgr. Jiřímu Bělohlávkovi – bývalému řediteli školy
-         
Mgr. Ivaně Jílkové – zástupkyni ředitele školy pro TV
-         
PhDr. Zuzaně Pecháčkové – zástupkyni ředitele školy pro PV
-         
Janě Hubálkové – bývalé zástupkyni ředitele školy pro ekonomiku
-         
JUDr. Zdeňce Rendlové – vedoucí DM
-         
Tělocvikářům: Mgr. Zdence Foglové, Mgr. Františku Komůrkovi
-         
pí. Ivaně Rolfové – sekretářce ředitele školy
-         
pí. Ivaně Pilchové (Blahetové) – bývalé sekretářce ředitele školy
Za odborné články včetně fotodokumentace:
-          odborným učitelům: Ing. Stanislavu Cukorovi, Mgr. Jaroslavu Doudovi,
          Ing. Jar. Hlochovi, Mgr. Miroslavu Vohníkovi a paní Evě Sklenářové
Za osobní články – vzpomínky absolventů:
-         
Vladimíru Kristovi – E3B - 1970-73,
-         
Česlavu Hečkovi – E3A - 1975-78
-         
Ludmile Tomanové a Veronice Langrové – O4 - 2000-04
Za jazykovou úpravu textů:
-         
PaedDr. Vladimíru Kopalovi, učiteli českého jazyka naší školy
Sponzorům, učebním podnikům a dalším firmám prezentujícím svoje inzerce

Za redakci almanachu
Ing. Karel Jedlička